Terapia pedagogiczna

Termin rewalidacja oznacza przywrócenie człowiekowi możliwie pełnej sprawności. Rewalidacja to proces terapeutyczny i wychowawczy, którego celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji w sferze poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej, fizycznej i społecznej.

Główne obszary funkcjonowania dziecka, które można usprawniać w procesie rewalidacji

 • percepcja i pamięć wzrokowa,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja i pamięć słuchowa,
 • koordynacja słuchowo-ruchowa,
 • mowa i myślenie,
 • orientacja zmysłowa, przestrzenna i kierunkowa,
 • motoryka duża i mała,
 • uwaga i koncentracja,
 • pamięć,
 • samoobsługa,
 • kompetencje społeczne.

Rozwijając wyżej wymienione obszary sięgam po różne techniki terapeutyczne, w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych swoich podopiecznych. Dobór metod i środków jest ściśle zindywidualizowany, ponieważ każde dziecko posiada różne potrzeby rozwojowe.

Colorful Pencil - 3D

Dla kogo rewalidacja?

Z tego typu zajęć z pewnością skorzystają dzieci, które maja trudności m. in.:

 • ze wskazywaniem szczegółów w otoczeniu i na obrazkach,
 • ze wskazywaniem różnic,
 • dostrzeganiem zmian w otoczeniu,
 • zapamiętywaniem prostych wzorów i ciągów rytmicznych,
 • układaniem puzzli i obrazka podzielonego na fragmenty,
 • z rozróżnianiem liter, cyfr, odróżnianiem znaków podobnych,
 • z mieszczeniem się w konturach podczas kolorowania,
 • ze zmieszczeniem liter w liniaturze,
 • ze zwiększoną męczliwością podczas pisania i czytania,
 • z obniżoną koncentracją uwagi,
 • z czytaniem ze zrozumieniem,
 • z rozumieniem komunikatów słownych,
 • z opóźnioną reakcją na polecenia i komunikaty słowne,
 • z wypełnianiem poleceń według instrukcji słownych,
 • z zapamiętywaniem treści przeczytanego/wysłuchanego tekstu, bajki, obejrzanego filmu itp.,
 • z wykonywaniem czynności samoobsługowych (ubieranie się, zapinanie guzików, zakładanie bytów, wiązanie sznurówek, utrzymywanie porządku w miejscu pracy, w piórniku, pakowanie książek do plecaka itp.),
 • z odpowiadaniem na pytania związane z określonym tematem,
 • z myśleniem przyczynowo – skutkowym,
 • z odróżnianiem kierunków i poczuciem przestrzeni (prawa – lewa, góra – dół, przód – tył, daleko – blisko),
 • z rozumieniem i wskazywaniem przeciwieństw,
 • ze wzmożonym napięciem podczas pisania i innych czynności grafomotorycznych,
 • z obniżonym poziomem graficznym pisma i rysunku,
 • z obniżoną precyzją ruchu (trafianiem łyżeczką do szklanki, nawlekaniem koralików, zapinaniem guzików, rysowaniem po śladzie, wychodzeniem poza linie itp.),
 • z uczeniem się na pamięć wierszyków, tekstów piosenek, itp.,
 • z nawiązywaniem i utrzymywaniem prawidłowych relacji z społecznych,
 • z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji,
 • z odpowiednim zachowaniem się w różnych sytuacjach życia codziennego i in.

Warte zaznaczenia jest to, iż zajęcia rewalidacji mogą okazać się pomocne dzieciom, które najprościej rzecz ujmując mają trudności w nauce szkolnej, doświadczają szkolnych niepowodzeń, niechętnie chodzą do szkoły, uczą się i odrabiają zadania domowe. Być może jedną z przyczyn ich trudności jest zaburzone funkcjonowanie któregoś z obszarów wymienionych wcześniej, np. uwaga i pamięć słuchowa. W procesie terapii może okazać się, iż usprawnienie funkcji danego obszaru przyczyni się do lepszego funkcjonowania dziecka zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym.

Opracowanie: Marta Lelonek

„Harmonia Zmysłów” Centrum Terapii

Warszawa, ul. Szolc Rogozińskiego 12
Metro Imielin (Ursynów)
Phone: +48 505 308 155

e-mail: kontakt@centrumterapii.waw.pl