Rehabilitacja neuropsychologiczna

 

Badanie neuropsychologiczne to specjalistyczny rodzaj badania psychologicznego służący ocenie funkcji poznawczych z ewentualnym wskazaniem uszkodzonych obszarów centralnego układu nerwowego.

Skierowane jest do:

  • osób dorosłych z chorobami neurologicznymi (np. udary, guzy mózgu), po urazach mózgu, z chorobami neurodegradacyjnymi (np. choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane) lub po przebytych chorobach neurologicznych i osób odczuwających pogorszenie funkcjonowania pamięci, planowania działania, orientacji przestrzennej.
  • dzieci z chorobami ogólnorozwojowymi (m.in. padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa itp.), zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm wczesnodziecięcy, Zespół Aspergera), całościowymi zaburzeniami rozwoju a także dzieci z podejrzeniem specyficznych trudności szkolnych, ADHD, akalkulii, dysleksji, dysgrafii, dysortografii, zaburzeń zachowania i innymi trudnościami z pamięcią, koncentracją uwagi i myśleniem.

Na badanie neuropsychologiczne składa się najczęściej szczegółowy wywiad kliniczny oraz dobór odpowiednich testów neuropsychologicznych oceniających: * zaburzenia mowy

* zaburzenia pamięci i uwagi

* zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych

* zaburzenia myślenia Na badanie proszę zabrać ze sobą: * kartę informacyjną ze szpitala (jeśli badany był hospitalizowany)

* opisy wyników badań neurologicznych, np. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania EEG (jeśli badany jest w ich posiadaniu)

* okulary, jeśli badany z nich korzysta,

* orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (tylko dzieci) Czas badania neuropsychologicznego zależy od doboru testów neuropsychologicznych oraz wieku osoby badanej a także stopnia zaawansowania problemów poznawczych. Zazwyczaj są to 2-3 spotkania trwające ok. 60min. Po wykonaniu diagnostyki neuropsychologicznej a także dla osób posiadających orzeczenia/opinie psychologiczne, diagnozę psychiatryczną lub neurologiczną istnieje możliwość podjęcia rehabilitacji neuropsychologicznej. Zakres i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z każdym pacjentem po omówieniu wyników badań diagnostycznych.

 

Rehabilitacja neuropsychologiczna to działania terapeutyczne, specjalistyczne ćwiczenia a także trening poznawczy mające na celu poprawę samodzielnego funkcjonowania osoby dotkniętej organicznym uszkodzeniem mózgu poprzez redukcję zaburzeń poznawczych oraz emocjonalno – społecznych problemów powstałych w wyniku choroby. Dążeniem terapii neuropsychologicznej jest taki stan pacjenta, aby umożliwić mu powrót do posiadania częściowo lub całkowicie utraconych zdolności i umiejętności np. pracy zawodowej, nauki szkolnej, prowadzenia pojazdu.

Wśród obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej wymienić należy m.in.:

  • trening pamięci w przypadku chorych z zespołem amnestycznym, otępieniami,
  • rehabilitacja zaburzeń mowy wśród pacjentów z afazją,
  • ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych,
  • ćwiczenia funkcji wzrokowo- przestrzennych  np. w pomijaniu stronnym.

opracowała mgr Marta Jakubowska, neuropsycholog

„Harmonia Zmysłów” Centrum Terapii

Warszawa, ul. Szolc Rogozińskiego 12
Metro Imielin (Ursynów)

Phone: +48 505 308 155, +48 725 888 885
e-mail: kontakt@centrumterapii.waw.pl